Škola v obci

Základní škola a Mateřská škola Štěpánovice

Historie:

Za panování Marie Terezie byla zřízena při každém kostele i farní škola, kde se děti učily nejpotřebnějším předmětům ( psaní, počítání, čtení a náboženství ).Do tohoto období spadá i založení jednotřídní školy ve Štěpánovicích roku 1770. Prvním učitelem byl Adam Kunstovný, který kromě učitele zastával funkci městského písaře v Lišově. Jeho nástupcem se roku 1774 stal Dominik Bílek, který byl i svědomitým kostelníkem a varhaníkem až do roku 1815 tedy 41 let, kdy své místo předal zeti Matěji Řezníčkovi, který tu působil do roku 1835. Řezníček však na škole vyučoval zřídka. Měl podučitele, kterému sám platil ročně 20 zlatých, byl to Jan Bílek a po něm následovali další až roku 1858 se Matěj Stropek stal prvním definitivním podučitelem s platem 147 zlatých ročně.
Hned po zřízení školy byla postavena školní budova a v ní pohodlný byt s malou zahrádkou pro učitele.Budova hraničila s hřbitovem, byla několikrát přestavována a roku 1866 vyhořela.
V druhé polovině 19. století patřilo do školy 221 dětí ze Štěpánovic, Libína, Vlkovic, Hvozdce a Horního a Dolního Miletína. Vedle toho mělo 154 dětí povinnost navštěvovat opakovací vyučování v neděli. Pro velký počet žáků byla založena II třída roku 1858 v najaté místnosti v usedlosti Jana Kosaře za roční nájem 40 zlatých.
Dne 11. října 1866 v 21 hodin vyhořela školní budova z neznámých důvodů, proto byla I třída umístěna u Jana Kándla - naproti usedlosti J.Kosaře. "Sešel se ctihodný výbor školní u slavného c.k. okresního úřadu Lišovského a vyjednávají komise ohledně výstavby nové školy dle nárysu pana Václava Nováčka stavitele z Lišova dne 27. února 1876. Byl přijat i rozpočet na 9.149 zlatých pak ustanoveno, by veřejnou dražbou přenechána byla stavba nové školy v snižující ceně. Dražba držána byla dne 27. března 1867 a při níž podal nejnižší cenu pan Petr Postl stavitel z Kamenného Újezda a sice 7.150 zlatých. Dle rozvrhu přispívali na část Jeho Osvícenost pan Jan Adolf ze Schwarzenbergů co majitel panství třeboňského a bývalý patron školy zdejší, dále pak přiměřenou částkou všechny obce, jejiž dítka školu navštěvovati budou a z ústavu pojišťovacího 400 zlatých.7 Školní budova byla nakonec postavena za obnos 7.873 zlatých a základní kámen položen 15. srpna 1868 veledůstojným pánem Jakubem Fortunatem vikářem třeboňským a farářem lomnickým. Součet dítek byl v té době 182 chlapců a 153 dívek tedy 335.
První žena nastoupila roku 1876, jmenovala se Terezie Holická, po ní nastoupila Veronika Bláhová jako podučitelka s ročním platem 280 zlatých.Roku 1883 zakoupila obec škole zahradu o výměře 60 m2 za 99 zlatých. Ve škole se vyučovalo od 1 do 5 třídy až do roku 1980, kdy byla v Lišově vybudována nová školní budova pro všechny děti z okolních obcí.
Od října 1977 do března 1980 probíhala výstavba mateřské školy pro 60 dětí, při finančních nákladech 2.632.000,- Kčs, vybudována převážně svépomocí.
Roku 1991 byla v prostorách mateřské školy opět zaveden první stupeň základní školy pro žáky ze Štěpánovic, Miletína a Vranína.

 

Škola dnes:

V letošním školním roce 2009/10 jsme vstoupili do nových prostor v naší školní budově . Touto cestou chci poděkovat panu starostovi Ing. Štěpánu Bláhovi a všem členům zastupitelstva za nemalou finanční investici, kterou se rozhodli vložit do nových prostor v mateřské škole. Na základě vstřícnosti zmíněných osob mohla rekonstrukce školy proběhnout.

K zápisu do MŠ se dostavilo 17 dětí, bylo tedy možné otevřít 2. třídu MŠ. Rekonstrukce a celková úprava školy stála 150 000 Kč. Naše děti tedy mohli 1. září přijít do nové třídy s pěkným vybavením. Všem rodičům, kteří se spolupodíleli na rekonstrukci školy, děkuji za mnoho odpracovaných hodin a finanční částky, které jsme využili k nákupu hraček a didaktických her.

Velmi si také vážím sponzorských darů, které obohatily prostředí školy.

Poděkování si zaslouží: Truhlářská firma pana Josefa Fiktuse a pana Pavla Prokeše ze Štěpánovic, ředitelství prodejen FLOP JIH s.r.o. Tábor (zastoupeno ředitelkou paní L. Kadlecovou s provozovnou ve Štěpánovicích), Czernínská správa majetku s.r.o. Praha (jmenovitě pan hrabě Czernín), AUTO Petr Šimánek ze Štěpánovic, STEINBAUER LECHNER s.r.o. (zastoupeno panem Ing. A. Steinbauerem, Sosní – Štěpánovice), DŘEVOART CZ s.r.o. (jednatelka společnosti paní Hrbková, Sosní – Štěpánovice), BEST, a.s. (zastoupeno generální ředitelkou Ivetou Churavou se sídlem v Kaznějově a pobočkou ve Vránině), Tesařství pana Radka Hájka ze Štěpánovic , JIP – Papírny Větřní, a.s. (zastoupené obchodním ředitelem Mgr. Janem Korčákem) a Pneu-servis pana Pekaře ze Štěpánovic

V letošním roce má naše základní škola celkem 28 žáků. V 1. třídě – 9 žáků, v 2. třídě – 3 žáci, ve 3. třídě – 2 žáci, ve 4. třídě – 7 žáků a v 5. třídě – 7 žáků.

V Mateřské škole ve Štěpánovicích a Zvíkově je celkem 62 dětí.

V základní škole učíme v 1., 2. a 3. ročníku podle Školního vzdělávacího programu. Ve 4. a 5. ročníku podle učebního dokumentu: Základní škola č.j. 16847 / 96-2.

V 1. ročníku dostali žáci všechny učebnice a školní pomůcky zdarma. Pro vyšší ročníky jsme koupili nové učebnice matematiky a anglického jazyka. Za nové školní pomůcky, které slouží k potřebám rozmanitější výuky jsme od měsíce září zaplatili přes 30 000 Kč. Nabídka vzdělání doplňující výchovu v odpoledních hodinách je taktéž velmi bohatá. Žáci a děti v mateřské škole si mohou vybrat z 9 zájmových kroužků a nepovinných předmětů. Konkrétně: Hra na flétnu, kytaru a zpěv, výtvarně – keramický, taneční, myslivecký, fotbalový a počítačový kroužek, výuka anglického jazyka a náboženství.

Největší zájem ze strany dětí a rodičů je o výtvarně – keramický kroužek, kam se přihlásilo 25 dětí. Dále pak o kroužek taneční, myslivecký, anglický jazyk, fotbal, kytaru a zpěv, flétnu a počítače. Některé kroužky z důvodu malého zájmu (např. kroužek paličkování a kroužek dramatický) jsme museli zrušit.

Několik informací, jak jsme prožili uplynulé měsíce v novém školním roce.

V září nás navštívilo divadlo Zvonek, které odehrálo pohádku „ O řepě“. Pak jsme jeli na exkurzi do sklářské huti u Hluboké nad Vltavou. Tam žáci sami zkusili vypracovat sklářský výrobek. Obohaceni o nové zkušenosti jsme se vraceli s vlastními skleněnými výrobky.

V říjnu jsme začali realizovat grant, který získala naše škola na dopravní výchovu. Zdarma žáci i děti z mateřské školy vyjeli na dopravní hříště do Českých Budějovicích. První účast na dopravním hřišti byla 12.10 a druhá 4.11. 2009.

V říjnu jsme také byli v českobudějovické hvězdárně a planetáriu. Žáci si rozšířili vědomosti v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd. V tomto pořadu přizpůsobeném věku a zájmu žáků jsme viděli hvězdnou oblohu příznačnou pro daná roční období, pohyby nebeských těles i jednotlivá souhvězdí. 22. října jsme měli přednášku o píšťalových varhanách spojenou s koncertem v místním kostele.

Podzimní počasí nás také inspirovalo k organizaci DRAKIÁDY. Zpočátku vítr příliš nefoukal, ale pak se počasí umoudřilo a obloha nad zahradou manželů Hrubých se proměnila v krásnou přehlídku asi 30 draků. Kromě klasických draků se ve vzduchu třepotali i drak – netopýr nebo drak – letadlo. Přišlo mezi nás mnoho rodičů, kterým děkuji za pomoc. Na závěr děti získali odměnu v podobě bonbónů za účast a snahu.

Na konci měsíce jsme oslavili svátek HALLOWEEN. Byla vyhlášená soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu, vyřezanou dýni a halloweenskou masku a kostým. Vítězové byli odměněni dortem a všichni pak kremrolemi a šátečky. Večer jsme ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů ve Štěpánovicích zorganizovali lampiónový průvod se světelnými efekty. Poděkování patří veliteli SDH panu Petrovi Hanzalovi, Miroslavu Adamcovi,

Karlovi Pekařovi a Petrovi Šimánkovi a všem, kteří pomáhali a zasloužili se o hezké zážitky našich dětí.

V listopadu se naši žáci šli podívat na výlov Vlkovického rybníka. Mimořádným zážitkem byla také pro naše žáky a předškoláky z mateřské školy ukázka výcviku policejních psů ze Slabce u Lišova. Ani v listopadu jsme nezapomněli na divadlo. Pozvali jsme Divadlo jednoho herce s pohádkou „ O vánoční hvězdě a pacholátku“.

V měsíci prosinci proběhla Mikulášská nadílka, předvánoční dílny a společné posezení s rodiči a vánoční nadílka u stromečku.

V lednu se děti zasmály a pobavily programem klaunů “Hugo a Fugo na cestách“.

V únoru jsme se věnovali besedování na téma třídění odpadu. Přednáška měla název: „Tonda Obal na cestách“. Výjimečná byla japonská pohádka „Chci být jako ty“ naučili jsme se japonský podrav a dozvěděli mnoho zajímavého o této zemi. V plánu máme také týdenní pobyt na lyžích v Popelné na Šumavě , Maškarní karneval v místní sokolovně a mnoho dalších aktivit na které se společně těšíme .

 

 

                                                     Mgr. Libuše Tuková, ředitelka školy   další informace na     www.zsamsstepanovice.cz


Fotogalerie

Škola - dětský karneval
Jako každý rok proběhl i v letošním roce dětský karneval. Účast masek i rodičů byla veliká.
(c) Obec Štěpánovice u Českých Budějovic
Arakis & Belleville